Rejsevilkår for pakkerejser

REJSEVILKÅR FOR PAKKEREJSER MED DOLPHIN TRAVEL

1.1 Den rejseansvarlige, er den person som har foretaget købet. Den rejseansvarlige (Køber) er den eneste, der kan foretage ændringer eller annullere rejsen.

1.1.1 Du modtager ikke nogen fysisk billet. Alle billetter, rejsedokumenter og informationer fremsendes til dig på mail.

1.1.2 Det er dit ansvar som kunde, at kontrollere dine tilsendte billetter, rejsedokumenter og informationer. Det er derfor vigtigt, at du gennemlæser dine billetter, rejsedokumenter og informationer for fejl, mangler og stavefejl, da fx en navneændring mm. vil være på egen regning. I tilfælde af fejl eller mangler, skal der straks rettes henvendelse til Dolphin Travel herom. Dolphin Travel kan ikke stilles til ansvar for omkostninger ved undladelse heraf.

1.1.3 Overdragelse af rejsen
Såfremt kunden ønsker at overdrage rejsen til en anden, der opfylder alle betingelser for at deltage i rejsen, betales et ændringsgebyr på kr. 500,- samt evt. ændringsgebyrer opkrævet af f.eks. luftfartsselskabet. Det forudsættes dog, at hotellet og flyselskabets eller anden leverandørs regler ikke udelukker overdragelsen samt, at rejsebureauet underrettes herom hurtigst muligt efter overdragelsen og under alle omstændigheder inden pakkerejsens begyndelse. Kunderne hæfter begge for betaling af rejsen.

For rejser med rutefly findes særlige restriktioner, hvorfor overdragelse af rejsen eller navneændring som hovedregel ikke er mulig.

Navneændringer kan ikke foretages mindre end 7 dage før afrejse. I de tilfælde, hvor det er muligt at ændre, er ændringsgebyret på kr. 500,- samt evt. ændringsgebyr opkrævet af f.eks. luftfartsselskaber. Forsikringer kan ikke overdrages til andre.

1.2 Check-in i lufthavnen åbner som udgangspunkt 2 timer før flyafgang, og lukker som udgangspunkt  1 time før flyafgang. Dette kan dog variere fra afgang til afgang og Dolphin Travel anbefaler, at du tjekker dette med den pågældende afrejselufthavn og/eller det pågældende flyselskab. Såfremt du ikke møder rettidigt op til check-in i lufthavnen, er du selv ansvarlig for erhvervelse af en ny billet. Dolphin Travel kan ikke stilles til ansvar for omkostninger ved dette.

1.2.1 Du er selv ansvarlig for, at holde dig opdateret omkring eventuelle ændringer i afrejsetidspunkterne. Dolphin Travel anbefaler på det kraftigste, at dette gøres via afrejselufthavnens hjemmeside eller sms service. Nogle flyselskaber tilbyder ligeledes sms service. Der gøres opmærksom på, at dit telefonnummer og mail adresse ikke videregives fra Dolphin Travel til flyselskabet og at du aktivt skal tilmelde dig eventuel sms service.

1.2.2 Alle flytider på billetter og rejsedokumenterne fremgår i lokale tider.

1.2.3 Flytider er vejledende og der tages forbehold for, at flyselskabet kan ændre i flytiderne. Samtidig gøres der opmærksom på, at sen udrejse og tidlig hjemrejse kan forekomme.

1.2.4 Bagageregler for alle vore rejser er 20 kg indtjekket bagage og 8 kilo håndbagage.

1.3 Det fremgår af det enkelte tilbud, om forplejning er inkluderet i din rejse. Der skelnes mellem følgende typer forplejning, med mindre andet er angivet i det enkelte tilbud:

– Morgenmad (BB / Breakfast): Morgenmad* er altid inkluderet på Dolphin Hotel

– Halvpension (HB / Half Board): Morgenmad* + Aftensmad

Læs på www.dolphinfamily.dk om hvad du får med halvpension under fanen hotellet.

1.4 Dolphin Travel minder dig om, at dit blå sygesikringsbevis ikke dækker uden for Europa og at du generelt er bedre stillet med en rejseforsikring. Dolphin Travel tilbyder ikke tilkøb af rejse- og afbestillingsforsikring, derfor anbefales det, at du kontakter et forsikringsselskab, således du og dine medrejsende er sikret på bedste vis før og under rejsen.

1.5 Du er selv ansvarlig for, at medbringe gyldigt pas og evt. visum på din rejse. Er du usikker på de gældende regler for pas og visum, anbefaler Dolphin Travel, at du tager direkte kontakt til det pågældende lands ambassade eller konsulat og undersøger reglerne for dette.

Oplysning om visum og pas tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Udenlandske statsborgere og kunder med dobbelt statsborgerskab henvises til det pågældende lands ambassade eller konsulat for information. Kunden skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter.

Dolphin Travel gør opmærksom på, at pr. 1/6-2015 er de Tyrkiske myndigheder blevet ekstra strikse omkring pasregler. Rejsende til Tyrkiet skal derfor være ekstra opmærksomme på, at passet er gyldigt i minimum 6 måneder efter hjemrejsedato samt at passet har flere tomme sider (minimum 2 sider).

Rejsende, der ikke har flere tomme sider i passet, kan blive nægtet indrejse i Tyrkiet.

Dolphin Travel kan ikke stilles til ansvar for omkostninger ved undladelse af ovenstående.

1.6 Dolphin Travel anbefaler at du tilmelder dig Udenrigsministeriets ”Danskerliste”, når du rejser uden for Danmarks grænser. Danskerlisten giver Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte danskere i udlandet i en krisesituation. Det kan være ved naturkatastrofer, terroraktioner eller væbnet konflikt i det land, du opholder dig i. I den slags situationer kan det være nyttigt for dig at få information om en sikker og hurtig måde at forlade området på. Det er frivilligt, om man som dansker ønsker at registrere sig. Du kan læse mere om Danskerlisten på Udenrigsministeriets hjemmeside.

1.7 Som kunde er du forpligtet til, at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som Dolphin Travel, Dolphin Travels samarbejdspartnere, flyselskaber m.fl., fastsætter. Du skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes mht. transporten til og fra destinationen, på hotellet m.v. Grov eller gentagne overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskabet og/eller hotel m.v., således et videre ophold og hjemrejse må foretages af dig selv samt for egen regning.

1.8 Kan du ikke selv benytte din rejse og derfor ønsker at overdrage rejsen til anden side, skal muligheden for dette, altid undersøges af Dolphin Travel. Henvendelse til Dolphin Travel skal ske i rimelig tid inden afrejse og kan udelukkende foretages af den rejseansvarlige. Kontakt da booking@dolphintravel.dk eller ring på hverdage mellem 9.30 og 12.00 på 73 34 33 88.

Alle omkostninger for en overdragelse påhviler kunden. Overdragelse af rejse sker ved en navneændring.

Overdragelse af rejsen kan kun forekomme, såfremt den nye rejsende opfylder betingelser og krav for rejsens gennemførelse, som ved aftalens indgåelse, blev accepteret.

Adgangen til at overdrage rejsen kan helt eller delvist begrænses af Dolphin Travel, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår.

Kunden og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle restbeløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

1.9 Er du eller din rejsepartner gravid anbefaler Dolphin Travel, at man kontakter flyselskabet for de præcise regler vedrørende graviditet og flyvning. Reglerne kan variere fra flyselskab til flyselskab. Dolphin Travel kan ikke stilles til ansvar for omkostninger ved undladelse heraf.

1.10 Ved fejl eller mangler på destinationen skal der rettes henvendelse til opholdsstedet med det samme. Umiddelbart herefter skal der også rettes skriftlig henvendelse til Dolphin Travel på hotellet.

2. PRISER, REJSEGEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER

2.1 Alle priser hos Dolphin travel inkluderer skatter og afgifter, morgenmad, samt transfer til og fra lufthavnene i enten Gazipasa eller Antalya.

2.2 Dolphin Travel kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for rejsen, såfremt der sker ændringer i:

– Transportomkostninger, herunder brændstofpriser

– Skatter og afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, så som lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter

– Valutakurser, som er anvendt ved beregning af prisen for den pågældende pakkerejse.

– Vi gør vores yderste for at tekniske fejl ikke opstår i vores prissætning, men forbeholder os retten til at ophæve en handel grundet tastefejl og/eller trykfejl.

3. ÆNDRING OG AFBESTILLING INDEN REJSEN

3.1 På rejsebureauets foranledning.

Rejsebureauet har ret til at ændre eller aflyse rejse på følgende vilkår:  Såfremt rejsebureauet inden afrejse aflyser rejsen, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, hvis det inden afrejse viser sig, at rejsebureauet vil kunne levere de aftalte ydelser eller, at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt. Såfremt en ændring medfører, at rejsens økonomiske værdi falder, har kunden ret til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betragtes som bagatelagtige.

Samtidig med at rejsebureauet informere kunden om aflysningen eller ændringen, skal kunden informeres om hvilke beføjelser kunden har, og hvordan kunden i øvrigt skal forholde sig. I tilfælde af, at rejsebureauet aflyser rejsen, uden at det skyldes egne forhold, har kunden ret til at opsige rejseaftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb( dog ikke årsrejseforsikring og afbestillingsforsikring). Kunden kan også vælge i stedet at deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt arrangøren uden uforholdsmæssig omkostninger og tab kan tilbyde dette. Det gælder også, såfremt det med sikkerhed kan forudses, at rejsen vil blive misligholdt væsentligt af rejsebureauet. Såfremt kunden vælger at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af ringere værdi, skal rejsebureauet tilbagebetale prisforskellen.

Kunden har dog ikke ovenstående beføjelser, hvis aflysningen skyldes, at antallet af indtegninger 6 uger inden afrejse er under 75% af det antal pladser, rejsebureauet har til rådighed på den pågældende flyserie/rundrejse. I så fald skal de indtegnede kunder informeres skriftligt om aflysningen senest 3 uger inden den planlagte afrejsedag.

Vi forbeholder os ret til indenfor 48 timer efter modtagelse af booking at annullere rejsen og tilbage betale i det omfang rejsen ikke kan gennemføres. Meddelelse om ophævelse af rejsen vil blive tilsendt på den opgivne mailadresse.

3.2 Ændringer og aflysning på kundens foranledning

3.2.1 Ændringer

Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc., og forudsat at rejsebureauet bekræfter at en sådan ændring er mulig, gælder følgende regler:
Ved ændringer af rejser, der meddeles rejsebureauet og bekræftes af dette senest 40 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsebureauet berettiget til at opkræve et ændringsgebyr. Ændringsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører, dog min. kr. 300 pr. person.
Eventuelle prisforskelle i forhold til gældende prisliste opkræves hos eller refunderes til kunden. Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen.
Ændringer som ovennævnte, som meddeles rejsebureauet og bekræftes af dette mindre end 40 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsebureauet berettiget til at betragte som afbestilling (jvf. nedenfor) og ny indtegning.
Ved ændring af en rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. persons rabat/ekstrasengsrabat eller opkrævet tillæg for enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse.

3.2.2 Afbestilling

Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, medmindre bureauet senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørens (f.eks. flyselskabers) forhold ikke kan ske uden, at hele rejsens pris er tabt.

Ved afbestilling af en rejse gælder følgende regler (pr. person):

a) Ved afbestilling senest 50 dage før den aftalte rejsedag tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag af et beløb svarende til depositum (kr. 1.500,-) samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer.

b) Ved afbestilling senere end 50 dage før og senest 21 dage før den aftalte rejsedag, har rejsebureauet ret til at beregne sig 50% af rejsens pris, (dog minimum kr. 1.500,-) samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer.

c) Ved afbestilling senere end 21 dage før og senest 7 dage før den aftalte rejsedag, har rejsebureauet ret til at beregne sig 75% af rejsens pris, (dog minimum kr. 1.500,-) samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og gebyrer.

d) Ved afbestilling senere end 7 dage før den aftalte rejsedag, ved for sent fremmøde, eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling.
Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.

e) Ved afbestilling i tilfælde, hvor der er tale om flyvning med rutefly og rejsebureauet ikke kan få refunderet flybilletten fra flyselskabet, har rejsebureauet ret til at beregne sig, hvad der svarer til flybillettens pris samt depositum (kr. 1.500,-) samt evt. betalte gebyrer. Rejsebureauet skal overfor kunden dokumentere, at flybilletten ikke kan refunderes.

 

 

Hvem handler du med:

Dolphin Travel er et dansk registreret og godkendt rejseselskab med aktiviteter indenfor rejser, hotel, restaurant, underholdning, udflugter, information og andre turistaktiviteter. Selskabet medlem af rejsegarantifonden medlemsnummer 2858.

Vi har et servicekontor der er åbent alle hverdage fra 9.30-18.00 hvor du på 73 34 33 88 eller booking@dolphintravel.dk kan komme i kontakt med en dansktalende medarbejder.

Vi flyver med Sunexpress i samarbejde med Mixx Travel AB.