Rejsebetingelser
Ok

Send a Email is Successfull

Warning

Send a Email is Error

Vores nyhedsbrev
Vores nyhedsbrev
Tilmeld dig her:
Vi ringer til dig
Fornavn Efternavn
Telefonnr.
E-Mail
Ring mellem:
Ring
7334 3388

Rejsebetingelser:

1.a Den rejseansvarlige, er den person som har foretaget købet. Den rejseansvarlige (Køber) er den eneste, der kan foretage ændringer eller annullere rejsen.

1.b Du modtager ikke nogen fysisk billet. Bekræftelse og informationer fremsendes til dig på mail.

1.c ORDREBEKRÆFTELSE: Når din bestilling er gennemført, modtager du en ordrebekræftelse pr e-mail. Ordrebekræftelsen kan du printe ud via www.dolphintravel.dk under ”Min Rejse”. Vi beder dig venligst gennemgå din bestilling, når du modtager ordrebekræftelsen. Er alle navne stavet rigtigt, stemmer den bestilte indkvartering med det ønskede, er rejsedagene korrekte osv. Skulle der være misforståelser af nogen art, så lad os få dem rettet med det samme. Bemærk, at ordrebekræftelsen er en bekræftelse på din bestilling, og at det er din pligt at kontrollere indholdet. Ved indbetaling af depositum/rejsens pris har du accepteret vilkårene anført på ordrebekræftelsen, www.dolphintravel.dk, prisliste samt Dolphin Travels rejsebetingelser, som danner grundlag for købsaftalen.

Alle særaftaler skal være anført på rejsebeviset. Vi forbeholder os ret til at afvente hotel- og flybekræftelse fra destinationen, før bestillingen er endelig. Bekræftelses-tiden kan være på til 5 dage.

 

2 Rejsens pris m.v.

Rejsens pris omfatter - hvor intet andet er anført – transport (transfer) til rejsemålet, lufthavnsafgifter, passagerafgift, evt. moms, indkvartering i delt dobbeltværelse på hotel eller lejlighed samt evt. forplejning i henhold til udbudsmaterialet, hjemmesiden og rejsedokumentet.

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne.

Vi gør opmærksom på, at vores priser løbende op- eller nedjusteres alt efter udbud og efterspørgsel, og dette kan forekomme flere gange dagligt. Den aktuelle pris vil fremgå af den fremsendte ordrebekræftelse. Ved køb online fremgår den aktuelle pris som samlet beløb inden betalingen. Der vil ved bestilling af rejse for en person blive opkrævet et eneværelses-tillæg. Dette vil være indeholdt i prisen når max. 1 person vælges under bestillingen.

Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, med mindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv. Der henvises i øvrigt til pkt. 7.

Særlige hotelfaciliteter såsom adgang til tennisbane, minigolf m.v. er sædvanligvis ikke inkluderet i rejsens pris, ligesom det må påregnes, at der på visse hoteller opkræves leje for liggestole, parasoller, sikkerhedsboks, adgang til internet m.v.

 

3. BETALING, PRISÆNDRINGER M.V.

For rejser indenfor Europa (herunder lande ved Middelhavet samt de Kanariske Øer samt Tyrkiet) udgør depositum minimum kr. 1.500,- pr. rejsende samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer.  Depositum skal være Dolphin Travel ApS i hænde senest tre dage efter bestilling medmindre andet er aftalt. Restbeløbet skal være Dolphin Travel Aps i hænde senest 50 dage før afrejse.  Overholdes ovennævnte betalingsbetingelser ikke dvs at betaling ikke er registreret indenfor den givne tidsfrist, vil rejsen automatisk annulleres uden varsel.

Betaling af restbeløbet for rejser skal være rejsearrangøren i hænde senest 50 dage før afrejse. Ved indtegning senere end 50 dage før afrejsedag skal hele rejsens pris være rejsearrangøren i hænde senest 48 timer efter indtegning. Ved indtegning via hjemmesiden senere end 50 dage før afrejse skal hele rejsens pris betales straks, medmindre andet er aftalt. Bestilles rejsen senere end 14 dage før afrejse, aftales betalingsfristen med rejsekonsulenten. Overholdes de aftalte betalingsbetingelserne ikke, har rejsearrangøren annulleres rejsen uden forudgående varsel.

Rejsearrangøren forbeholder sig ret til, inden afrejsedagen, at foretage sådanne prisændringer, som skyldes ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse. Det gælder også selvom rejsen er slutbetalt. Hvis lufthavnsafgiften eksempelvis stiger kr. 100,-, forhøjes rejsens pris tilsvarende. Hvis prisen forhøjes mere end 8%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få det indbetalte beløb refunderet uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter annulleringen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles rejsearrangøren umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. I modsat fald betragtes den rejsende at have accepteret prisforhøjelsen. 

Dersom skatter eller afgifter m.v., som pålægges rejsearrangøren direkte, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er rejsearrangøren forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb.

I sådanne tilfælde har rejsearrangøren ret til at fradrage omkostningerne ved tilbagebetaling. Rejsearrangøren skal efter anmodning fra den rejsende fremlægge dokumentation for disse omkostninger. Kunden skal underrettes om eventuelle prisforhøjelser og begrundelsen herfor snarest muligt og senest 20 dage før pakkerejsens begyndelse ved skriftlig meddelelse til den ved købet af rejsen eller senere af den rejsende oplyste adresse/mailadresse.


4 Ændring og afbestilling inden afrejse


4.a På rejsearrangørens foranledning

Rejsearrangøren har ret til at foretage ændringer i rejsen, som sædvanligvis må betegnes som bagatelagtige. Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens begyndelse derimod er nødsaget til væsentligt at ændre et af rejseydelsernes væsentligste kendetegn, kan den rejsende enten acceptere ændringen eller hæve aftalen uden at blive pålagt gebyrer i den anledning. Rejsearrangøren skal uden unødig forsinkelse oplyse den rejsende klart, forståeligt og tydeligt om, hvilke ændringer der foreslås, og om betydningen for pakkerejsens pris. Derudover skal der gives den rejsende en rimelig frist for den rejsendes underretning til rejsearrangøren om sin beslutning samt, at manglende underretning af rejsearrangøren inden den angivne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringen.

Derudover kan arrangøren eventuelt give den rejsende et tilbud om en erstatningspakkerejse.

Hvis den rejsende accepterer de foreslåede ændringer eller accepterer at deltage i en erstatningspakkerejse og dette medfører, at erstatningspakkerejsen får en lavere kvalitet eller værdi, har den rejsende krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen. Hvis den rejsende vælger at hæve aftalen, har den rejsende krav på, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter ophævelsen, at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen

Herudover kan den rejsende, efter omstændighederne, have krav på erstatning for eventuelle økonomiske tab, medmindre det skyldes kundens egne forhold eller uundgåelige eller ekstraordinære omstændigheder uden for rejsearrangørens kontrol, jf. nedenfor.

Rejsearrangøren kan opsige aftalen om en pakkerejse, hvis antallet af personer, der har tilmeldt sig pakkerejsen, er lavere end 75% af det antal pladser rejsearrangøren har til rådighed på den pågældende flyserie. Rejsearrangøren skal underrette den rejsende om opsigelsen inden den frist, der er anført i aftalen, dog ikke senere end:

1) 9 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over 6 dage,

Rejsearrangøren kan derudover opsige aftalen om en pakkerejse, hvis rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, og rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse. I sådanne tilfælde har den rejsende krav på at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter opsigelsen. Den rejsende har dog ikke krav på erstatning.

Vil kunden gøre krav gældende grundet ændringen, skal kunden give rejsearrangøren meddelelse herom snarest muligt, efter at kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, kan det have indflydelse på behandlingen af kravet.


4.b. Ændringer og aflysning på kundens foranledning

1) Ændringer

Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejse sted, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc., og forudsat at rejsearrangøren bekræfter, at en sådan ændring er mulig, gælder følgende regler:

Ved ændringer af rejser, der meddeles rejsearrangøren og bekræftes af dette senest 60 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsearrangøren berettiget til at opkræve et ændringsgebyr. Ændringsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører, dog min. kr. 500,- pr. person. Eventuelle prisforskelle i forhold til prisen på købstidspunktet opkræves hos eller refunderes til kunden. Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen. Ændringer som ovennævnte, som meddeles rejsearrangøren og bekræftes af dette senere end 50 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsearrangøren berettiget til at betragte som afbestilling (jvf. nedenfor) og ny indtegning af rejse. Ved ændring af en rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. persons rabat/ekstrasengsrabat eller opkrævet tillæg for enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse: Se nedenfor under 2c.

 2) Afbestilling

2.a Kunden har ret til inden afrejse at afbestille rejsen. Rejsearrangøren kan i sådanne tilfælde kræve et rimeligt, standardiseret afbestillingsgebyr, som er fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter. Kunden skal orienteres om sådanne vilkår både inden og ved rejseaftalens indgåelse.

Dolphin Travel ønsker at modtage en afbestilling af rejse pr. telefon på 73343388 eller pr. mail på booking@dolphintravel.dk.Der skal ved telefonisk afbestilling altid efterfølgende fremsendes en bekræftelse pr. mail på afbestillingen.

Ved afbestilling af en rejse gælder følgende regler:
1) Ved afbestilling senest 60 dage før den aftalte rejsedag tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag af et beløb svarende til et depositum på kr. 1.500,- pr. person samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer.

2) Ved afbestilling senere end 60 dage før den aftalte rejsedag, ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.

3) Ved afbestilling, i tilfælde hvor der er tale om flyvning med rutefly, og rejsebureauet ikke kan få refunderet flybilletten fra flyselskabet, har rejsebureauet ret til at beregne sig, hvad der svarer til flybillettens pris samt et depositum på kr. 1.500,- samt evt. betalte gebyrer. Rejsebureauet skal overfor kunden dokumentere, at flybilletten ikke kan refunderes.


2.b Den rejsende kan endvidere afbestille en rejse inden rejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen, eller i umiddelbar nærhed heraf, indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende, behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, vil betingelserne for afbestilling normalt blive anset for opfyldt. Endvidere vil betingelserne for kundens afbestillingsret som udgangspunkt blive anset for opfyldt, hvis den pågældende begivenhed i øvrigt på tilstrækkelig objektiv måde findes fyldestgørende dokumenteret.
Afbestillingsretten kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt.

I tilfælde af afbestilling har den rejsende krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Tilbagebetaling skal ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af rejsen.

 

2.c Såfremt en slutbetalt rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. personrabat/ekstrasengsrabat ændres eller afbestilles af den rejsende, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket rabatten for henholdsvis 3., 4., 5. og 6. person samt øvrige fradrag og gebyrer. Er rejsen ikke slutbetalt, vil prisen for de øvrige rejsende blive forhøjet med rabatten. Det samme gør sig i øvrigt gældende, hvor en afbestilling eller ændring medfører, at kunden efterfølgende skal have enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse.
Der kan gælde specielle regler for ændring og afbestilling af grupperejser.


3) Overdragelse af rejsen

Den rejsende kan overdrage pakkerejsen til enhver, der opfylder alle betingelserne i aftalen, hvis den rejsende har underrettet arrangøren om overdragelsen i rimelig tid og senest 10 dage inden rejsens begyndelse. Overdrageren af pakkerejsen og den, som har fået overdraget pakkerejsen, hæfter begge for betalingen af eventuelle udestående beløb og for eventuelle rimelige og dokumenterbare omkostninger, som følger af overdragelsen.

Ved navneændringer foretaget mere end 7 dage før afrejse opkræves der et gebyr på kr 500 pr. rejsende. Er der mindre end 7 dage til afrejsen opkræves der et gebyr på kr. 700 pr. rejsende. Ovennævnte navne-ændringsgebyrer gælder kun når rejsen foretages med SunExpress.


5. FORSIKRINGER

Rejseforsikring: Du er ikke dækket af det gule og/eller blå sundhedskort på rejser til Tyrkiet! Det er derfor vigtigt at have en ordentlig forsikringsdækning. Kontroller altid, hvilken type forsikring du har, og hvilken type rejseforsikring der evt. er inkluderet. Hvis du har en indboforsikring, bør du tjekke, om den indeholder en rejseforsikring der dækker dit rejsemål.

Du kan tegne en rejseforsikring gennem Europæiske – www.erv.dk. Vær opmærksom på at Dolphin Travel intet ansvar tager i forsikringsspørgsmål, og ikke kan være en afgørende sammenhæng mellem forsikringstagere og forsikringsselskaber.


6. PAS OG VISUM

Du er selv ansvarlig for, at medbringe gyldigt pas og evt. visum på din rejse. Er du usikker på de gældende regler for pas og visum, anbefaler Dolphin Travel, at du tager direkte kontakt til det pågældende lands ambassade eller konsulat og undersøger reglerne for dette. Oplysning om visum og pas tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Udenlandske statsborgere og kunder med dobbelt statsborgerskab henvises til det pågældende lands ambassade eller konsulat for information. Kunden skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter. Dolphin Travel gør opmærksom på, at pr. 1/6-2015 er de Tyrkiske myndigheder blevet ekstra strikse omkring pasregler. Rejsende til Tyrkiet skal derfor være ekstra opmærksomme på, at passet er gyldigt i minimum 150 dage efter hjemrejsedato samt at passet har flere tomme sider (minimum 2 sider).
Rejsende, der ikke har flere tomme sider i passet, kan blive nægtet indrejse i Tyrkiet.

Dolphin Travel kan ikke stilles til ansvar for omkostninger ved undladelse af ovenstående.


7. Danskerliste

Dolphin Travel anbefaler at du tilmelder dig Udenrigsministeriets ”Danskerliste”, når du rejser uden for Danmarks grænser. Danskerlisten giver Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte danskere i udlandet i en krisesituation. Det kan være ved naturkatastrofer, terroraktioner eller væbnet konflikt i det land, du opholder dig i. I den slags situationer kan det være nyttigt for dig at få information om en sikker og hurtig måde at forlade området på. Det er frivilligt, om man som dansker ønsker at registrere sig. Du kan læse mere om Danskerlisten på Udenrigsministeriets hjemmeside.


8. FEJL OG MANGLER

Fejl og mangler under rejsen: Det er i alles interesse, at evt. fejl eller mangler på ferien udbedres under ferien. Derfor er det vigtigt, at du med det samme kontakter vores guider på rejsemålet, hvis du oplever problemer. Undlader du at rette henvendelse til guiderne, mister du efterfølgende retten til at påberåbe fejl og mangler. Ønsker du at reklamere efter hjemkomsten, skal du sende en skriftlig reklamation efter ferien til booking@dolphintravel.dk. Husk at oplyse dit reservations/booking nr.

 

Fakta Dolphin Travel ApS:

Vi har et servicekontor der er åbent alle hverdage fra 9.00-17.00 hvor du på 73 34 33 88 eller booking@dolphintravel.dk kan komme i kontakt med en dansktalende medarbejder.

Vi flyver med SunExpress i samarbejde med Mixx Travel AB.

Selskabsoplysninger:

Dolphin Travel ApS

Engdahlsvej 14

7400 Herning

CVR: 38998773

Tlf. 73 34 33 88

 

MailingTitle

MailingContent

MailingName
MailingSurName
PostCode
DateOfBirth
Mail
Ok

Send a Email is Successfull

Warning

Send a Email is Error